Quy định về đổi và trả máy : Trong 7 ngày đầu quý khách được đổi máy miễn phí ( chỉ được đổi máy bằng giá trị hoặc cao hơn , chỉ phải bù phí chênh lệch nếu quý khách đổi máy có giá trị cao hơn ) 

--Phí đổi máy sau 7 ngày :

+ Từ ngày thứ 8 tới ngày thứ 14   :  -10 % giá trị máy

+ Từ ngày thứ 15 tới ngày thứ 30 : - 20% giá trị máy

+ Từ ngày thứ 31 tới ngày thứ 60 : - 30% giá trị máy

+ Từ ngày thứ 61 tới ngày thứ 90 : - 40% giá trị máy

+ Sau 90 ngày : Định giá và thỏa thuận theo giá thị trường. 

--Phí trả máy :

+ Trong 7 ngày đầu hoàn phí 100% nếu máy có lỗi phần cứng, trường hợp máy không có lỗi -10 % phí hao mòn & phí dịch vụ.

+ Sau 7 ngày phí trả máy tương đương với phí đổi máy.